Przemysł

Takie zakłady jak huty, koksownie czy elektrownie cieplne emitują do atmosfery ogromne ilości metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. Według obliczeń organizacji Health and Environment Alliance zanieczyszczenia powietrza powstające wskutek spalania węgla w polskich elektrowniach odpowiadają za 3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przypadków przewlekłego zapalanie oskrzeli, 1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie.

Dymiące kominy - przemysł
Szkodliwość smogu nie budzi żadnych wątpliwości. Wielokrotnie powtarzane badania na grupach kontrolnych na całym świecie jasno pokazują, jak destrukcyjne, szczególnie dla dzieci i osób starszych, jest oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.
Szkodliwy dym z zakładu przemysłowego
Badanie porównawcze przeprowadzone na grupie polskich i amerykańskich dzieci wykazało, że smog niszczy ośrodkowy układ nerwowy, czego efektem jest niższy iloraz inteligencji wśród polskiej grupy w porównaniu z rówieśnikami żyjącymi w mniej zanieczyszczonych warunkach. Tymczasem badania przeprowadzone w Skandynawii potwierdziły, że osoby żyjące w pobliżu traktów komunikacyjnych częściej cierpią na Alzheimera i zapadają na zespoły otępienne.
Dymiące kominy przemysłowe
Niechlubnym przykładem tego, w jaki sposób smog negatywnie wpływa na mieszkańców Polskich miast, jest Kraków, gdzie 54 proc. populacji dzieci jest chorych na alergię i astmę. Średnia dla całego kraju to 9,6 proc., natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie województwa północne – wartość ta spada do 4 proc.

Źródło: Toyota „Alternatywne napędy a obniżenie emisji spalin”